KCTV MANDARIN

耶稣基督的信息在今天仍然具有现实意义。观看王国社区电视。


Yēsū jīdū de xìnxī zài jīntiān réngrán jùyǒu xiànshí yìyì. Guānkàn wángguó shèqū diànshì.